Kielialan linkkejä

Kääntäjän ja tulkin asiantuntemusta tarvitaan, jos asiat halutaan saada täsmällisesti ja sujuvasti välitetyksi kieleltä toiselle. Joskus yksittäisten sanojen tunnistaminen, tulkinta ja ymmärtäminen auttavat asioissa eteenpäin.

Tälle sivulle on koottu viitteitä eri alojen sanastoihin, joiden avulla voi etsiä eri yhteyksissä käytettyjen termien ja käsitteiden tarkempia määritelmiä.


Finto (https://finto.fi) on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu.

Biotekniikan sanasto (https://www.finbio.net/sanasto) löytyy Suomen Bioteollisuuden sivustolta.

Graafisen suunnittelun ja alan sanasto (https://www.graafinen.com/tietopankki/sanasto/) löytyy Graafinen.com -sivustolta. Graafisen alan sanastoa (https://pmlehti.fi/graafisen-alan-sanasto/) ylläpitää myös Print&Media -lehti.

Julkishallinnon sanastoja (https://sanastot.suomi.fi) kootaan Suomi.fi -palveluun auttamaan eri hallinnonalojen virkamiesten yhteistyötä ja kansalaisten saamaa palvelua. Valtioneuvoston kanslian kielipalvelujen tukiyksikkö ohjeistaa ja ylläpitää listoja eri hallinnonalojen sivustoilta löytyvistä sanastoista (https://vnk.fi/kaannos-ja-kielipalvelut/sanastot ja https://vnk.fi/kaannos-ja-kielipalvelut/muita-sanastoja). Euroopan oikeusportaalista löytyy linkkejä EU:n käytössä oleviin sanastoihin (https://e-justice.europa.eu/content_glossaries_and_terminology-119-fi.do). Huoltovarmuuskeskus ylläpitää omaa sanastoaan (https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sanasto/), joka sisältää paljon kyseisen hallinnonalan käyttämiä ja yleisesti valmiuteen, varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä lyhenteitä.

Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaalia ylläpitää Jyväskylän yliopisto ja sille on kansalaistoimintaan ja sen tutkimukseen liittyvä sanasto (http://kans.jyu.fi/sanasto).

Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi)on Helsingin yliopiston Kielikeskuksen ylläpitämä verkkosivusto, joka antaa hyviä vinkkejä kirjallisen ilmaisun ja puheviestinnän eri tilanteisiin. Sivusto palvelee yliopistolaisia, mutta tarjoaa tukea äidinkielen ja viestinnän tarpeisiin myös muille. Ruotsinkielinen sivusto on nimeltään Språkhjälpen (http://www.språkhjälpen.fi).

Kotimaisten kielten keskus (http://www.kotus.fi) tarjoaa erilaisia sanakirjoja ja muita apuvälineitä käytettäväksi kielenhuollon tukena. Kielitoimiston sanakirja (https://www.kielitoimistonsanakirja.fi) auttaa käyttämään käsitteitä kunnolla ja ymmärtämään termit oikein. Kielitoimiston ohjepankki (http://www.kielitoimistonohjepankki.fi) on hyödyllinen apuväline kielenkäytön eri tilanteisiin.Sivustolta löytyvät myös koulutusta koskevat käännössuositukset suomesta ruotsiin (http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/utbildningsordlista_05.html).

Koulutuksen ja opetushallinnon käännössuositukset (https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallinnon-kasitteita) auttavat arvioimaan koulutusten ja opintojen vastaavuuksia eri kielillä.

Lääketieteen sanastot (https://www.terveyskirjasto.fi/sovellukset/sanakirjat) löytyvät Terveyskirjastosta (http://www.terveyskirjasto.fi). Hoitoihin ja tutkimuksiin liittyvä sanasto (https://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/yleistietoa/sanasto) löytyy Terveyskylä.fi -palvelusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy toimintakyvyn sanasto (https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus/sanasto). Mielenterveystalo.fi -palvelusta löytyy mielenterveyssanasto (https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/sanasto/Pages/default.aspx).

Markkinoinnin ja viestinnän sanasto löytyy Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liiton (MTL) sivuilta (https://mtl.fi/ohjeet-oppaat/sanastoa/).

Opetushallituksen sivulta löytyy lisätietoa auktorisoiduista kääntäjistä (http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat).

Paikkatietoihin liittyviä sanastoja löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta (https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteentoimivuus/sanastot).

Pankki- ja rahoitusalan sanastoa (http://www.tsk.fi/tsk/pankkisanasto/fi) ylläpitää Sanastokeskus TSK ry (http://www.tsk.fi/tsk/), joka tarjoaa myös muita sanastoihin, sanakirjoihin ja eri alojen ammatilliseen terminologiaan liittyviä palveluita suomeksi ja ruotsiksi. Pörssisäätiö ylläpitää erityisesti osakesäästämiseen liittyvää sanastoa (https://www.porssisaatio.fi/osakesaastaminen/dictionary/). Suomen Pankin ylläpitämä taloussanasto (https://www.suomenpankki.fi/fi/opi-taloudesta/sanasto/) on osa opettajille ja opiskelijoille tarkoitettua Opi taloudesta -sivustoa. Myös Pankkiasiat.fi -sivustolta löytyy pankki- ja vakuutusalan sanastot (https://pankkiasiat.fi/sanastot) sekä niiden lisäksi myös hyödyllisiä laskureita eri tarpeisiin.

Ristisanojen ystäville Ratkojat.fi -sivusto on hyvä tietolähde ja tuki.

Ruokasanasto auttaa ymmärtämään keittokirjallisuutta. Edesmenneen Jaakko Raholan syötäviä sanoja (http://www.kolumbus.fi/rahola/sanastot/sanaind.html) kannattaa lukea jo yleissivistyksen puolesta vaikka ruokaan ei intohimoisesti suhtautuisi.

Sukututkimuksen tueksi löytyy Suomen Sukututkimusseuran sivuilta mm. Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto (https://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm), joka on julkaistu 1800-luvulla.

Tekniikan alan TEPA-termipankkia (http://www.tsk.fi/tepa/) ylläpitää Sanastokeskus TSK ry (http://www.tsk.fi/tsk/).

Tieteen kansallinen termipankki (http://tieteentermipankki.fi) on jatkuvasti päivittyvä ja eri tieteenalojen yhteinen sanasto.

Tieto- ja viestintätekniikan sanasto (https://tikas.fi/sanasto/) löytyy Tikas.fi -palvelusta. Tietojohtamiseen liittyvä JHS-sanasto (http://jhs-sanasto.jhs-suositukset.fi/JHS/fi/) on myös hyödyllinen palvelu.

Teologian sanakirja (http://sanakirja.teol.helsinki.fi) perustuu alunperin professori Seppo A. Teinosen vuonna 1975 toimittamaan ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan vuonna 2015 verkkosanakirjaksi digitoituun ja uudistettuun sanastoon. Aamenesta öylättiin (https://evl.fi/sanasto) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä sanasto. Pyhät perinteet -sivusto sisältää ortodoksisen uskonnon opetuksen tueksi tarkoitetun sanaston (https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/pyhat-perinteet-opettajan-opas/sanasto). Uskontojen maailma -sivustolla on Kulttuurien museon kokoama sanasto (http://www.uskontojenmaailma.fi/sanasto).

Työeläke.fi -sivustolle on koottu eläkesanasto (https://www.tyoelake.fi/sanasto/).

YK-sanastoa (https://www.ykliitto.fi/tietoa-yksta/yk-sanasto) ylläpitää Suomen YK-liitto.

Ympäristö NYT -sivustolle on koottu ympäristöalan sanasto (https://ymparistonyt.fi/yhteystiedot/sanasto/).

Yritystulkki.fi -palveluun on koottu yrittäjän sanasto (https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/tredea/toimiva-yrittaja/sanasto/). Sofokus Oy ylläpitää digitaalisen liiketoiminnan sanastoa (https://www.sofokus.com/fi/digitaalisen-liiketoiminnan-sanasto/).


Kääntäjät ja tulkit ovat kielten, viestinnän ja tiedonhaun asiantuntijoita. He hyödyntävät eri lähteitä ja soveltavat käytettävissä olevaa tietoa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. He ovat yhteistyökumppaneita eri alojen asiantuntijoille.

Useilla tieteenaloilla käytetyt käsitteet ovat lainasanoja ja lyhenteitä, jotka helpottavat asiantuntijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Antiikin kreikkalainen sivistys sekä keskiajan sivistyneistön yleiskielenä käyttämä latina muodostavat edelleen keskeisen osan tieteellistä terminologiaa.

Kääntäjät ja tulkit työskentelevät eri alojen ammattilaisten kanssa. Asiantuntija keskittyy työhönsä ja käyttää oman alansa terminologiaa. Kääntäjän ja tulkin tehtävänä on auttaa asiantuntijaa viestimään asiansa joko kollegoilleen tai maallikoille. Esimerkiksi tieteellisten artikkelien kääntäjän on osattava löytää täsmälliset ilmaisut eri kielillä. Vastaavasti osa asioimistulkin ammattitaitoa on valmistautuminen, jossa tulkki pyrkii ennakoimaan lääkärin ja potilaan välisessä keskustelussa mahdollisesti esille tulevia asioita ja ilmiötä tulkattavilla kielillä.

Useissa kielissä ja kulttuureissa käytetään sanontoja ja ilmaistaan asioita vakiintuneella tavoilla, joiden sanatarkka kääntäminen voi johtaa väärinkäsityksiin.

Lokalisointi on osa kääntäjän ja tulkin ammattitaitoa. Kielialan ammattilaisen tehtävänä on ymmärtää eri kielissä käytetyt sanonnat ja ilmaisut. Asiantuntijan on osattava välittää viestit ja auttaa lisäämään ymmärrystä erilaisissa kulttuureissa elävien ja eri kieltä ymmärtävien ihmisten välillä.