Lääketieteen sanasto

Duodecim on julkaissut internetissä laajan ja kattavan terveyskirjaston, joka sisältää myös monipuolisen lääketieteen sanaston.

Useilla tieteenaloilla käytetyt käsitteet ovat lainasanoja ja lyhenteitä, jotka helpottavat asiantuntijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Antiikin kreikkalainen sivistys sekä keskiajan sivistyneistön yleiskielenä käyttämä latina muodostavat edelleen keskeisen osan tieteellistä terminologiaa.

Kääntäjät ja tulkit työskentelevät usein eri alojen ammattilaisten kanssa. Asiantuntija keskittyy työhönsä ja käyttää oman alansa terminologiaa. Kääntäjän ja tulkin tehtävänä on auttaa asiantuntijaa viestimään asiansa joko kollegoilleen tai maallikoille. Esimerkiksi tieteellisten artikkelien kääntäjän on osattava löytää täsmälliset ilmaisut eri kielillä. Vastaavasti osa asioimistulkin ammattitaitoa on valmistautuminen, jossa tulkki etukäteen selvittää lääkärin ja potilaan välisessä keskustelussa mahdollisesti esille tulevat asiat ja ilmiöt tulkattavilla kielillä.

Kääntäjät ja tulkit ovat kielten, viestinnän ja tiedonhaun asiantuntijoita. He hyödyntävät eri lähteitä ja soveltavat käytettävissä olevaa tietoa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. He ovat yhteistyökumppaneita eri alojen asiantuntijoille.

Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi

Lääketieteen sanasto: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_teos=ltt